QUE THỬ ĐƯỜNG HUYẾT

Que Tiểu đường One touch Ultra 25

Giá niêm yết: 300.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 275.000 VNĐ

Que Tieu đường On Call Plus 25

Giá niêm yết: 200.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 160.000 VNĐ

Que tiểu đường Performa 50

Giá niêm yết: 500.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 450.000 VNĐ

Que tiểu đường Performa 25

Giá niêm yết: 350.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 290.000 VNĐ

Que Tiểu đường Active 50

Giá niêm yết: 350.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 330.000 VNĐ

Que tiểu đường Active 25

Giá niêm yết: 270.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 250.000 VNĐ